Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 
 
Het begin: '70 - '80

 

Eind van de jaren '70 stond de kerkuil (Tyto alba ) op de "Rode lijst" van de met uitsterven bedreigde diersoorten in België.
Op het einde van 1979 werd een werkgroep opgericht met als voornaamste doel het behoud van de kerkuil als broedvogel in ons land.

In Vlaanderen werd in 1980 door de Kerkuilwerkgroep (toen nog de 'Werkgroep Bescherming Roofvogels', later het 'Nationaal Kerkuilproject') een grootscheepse inventarisatie opgezet. Een gelijkaardige, maar veel kleinschaliger actie werd in Wallonië op touw gezet. Al snel bleek een nijpend tekort aan broedgelegenheid aan de basis te liggen van de sterke achteruitgang van het kerkuilbestand.

Tot en met de zomer van 1986 zag het er voor de Kerkuil niet al te best uit, zijn toekomst was onzeker. Honderden speciale nestkasten werden opgehangen in kerken, schuren, molens, opslagplaatsen, en zelfs bewoonde huizen werden voor de kerkuil aantrekkelijk gemaakt. Heel wat aandacht en zorg werd ook besteed aan het voedselaanbod, vooral in de onmiddellijke omgeving van broedplaatsen. Vanaf 1987 kunnen we dan werkelijk spreken van een explosieve comeback. Opeenvolgende zachte winters en het baanbrekend werk van de Kerkuilwerkgroep hebben de populatie teruggebracht op het niveau van voor de strenge winter ’62-’63, met meer dan 1000 broedparen in Vlaanderen.

ANTWERPEN
LIMBURG
 OOST-VLAANDEREN
 VLAAMS-BRABANT
 WEST-VLAANDEREN

 Wat betekenen deze kleuren?

GEMIDDELDE LEEFTIJD EERSTE CONTROLES: 2-3 WEKEN LATER DAN IN 2023
OPGELET: OP 1 JUNI BLIJKEN IN BEPAALDE REGIO'S NOG MEERDERE VOGELS TE BROEDEN OP EIEREN !

LOGO 2023 2

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be